دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسنامۀ علمی دورۀ 2، شمارۀ 2

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22034/jls.1402.63092


تحلیل الگوهای معناشناسی و جامعه شناسی زبان "شایعه" در جامعه ایرانی: تحلیل محتوایی شایعات رسانه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jls.2024.140482.1061

محمد علی اکبری؛ افسانه شکری


تبیین الگوهای کنشی سیر و سلوک زائراثر جان بانیان براساس نظریة گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22034/jls.2024.140603.1064

ولی غلامی؛ سروش شریفی


بررسی افعال مرکب پی بستی در منابع آموزش زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/jls.2024.140789.1073

راحله کلانتری؛ بهروز محمودی بختیاری


ضرباهنگ روایت در قصّه‌های عامیانه کوتاه ایرانی انجوی‌ شیرازی از دیدگاه نشانه- معناشناسی گفتمانی در روایت‌های کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22034/jls.2024.140629.1066

وحید سجادی فر؛ موسی پرنیان؛ حمیدرضا شعیری


پیکربندی روایت، کانونی‌سازی و نشانه-معنا‌شناسی داستان کوتاه «ماه نیمروز»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22034/jls.2024.140795.1077

شهلا ناصری؛ تیمور مالمیر


افراشتگیِ درزمانیِ واکه در گویش کردی سنقرکلیایی در چارچوب واج‌شناسی زایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22034/jls.2024.140934.1085

سلمان خنجری


بازی کن، یاد بگیر: استفاده از بازی‌های ویدیویی به عنوان تکالیف درسی در کلاس‌های زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22034/jls.2024.140802.1074

ساسان بالغی زاده؛ مروارید سعیدی