اهداف و چشم انداز

هدف اصلی «پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد» ایجاد فرصتی برای ارائه یافته‌ها در مورد مطالعات میان‌رشته‌ای در زبان‌های ایرانی است. مقالاتی که از منظر زبان‌شناسی تاریخی، زبان‌شناسی فرهنگی، زبان‌شناسی اجتماعی، عصب‌شناسی زبان، زبان‌شناسی پیکره‌ای، زبان‌شناسی شناختی، زبان‌شناسی حسی، زبان‌شناسی ناشنوایان، زبان‌شناسی حقوقی، زبان‌شناسی برند به مطالعه این زبان‌ها می‌پردازند در اولویت بررسی و پذیرش قرار خواهند گرفت.