درباره نشریه

دوفصلنامۀ «پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد» پذیرای مقالات علمی عزیزان علاقمند به حوزه‌های مطالعات میان‌رشته‌ای زبان‌شناختی همچون زبان‌شناسی تاریخی، زبان‌شناسی فرهنگی، زبان‌شناسی اجتماعی، عصب‌شناسی زبان، زبان‌شناسی پیکره‌ای، زبان‌شناسی شناختی، زبان‌شناسی حسی، زبان‌شناسی ناشنوایان، زبان‌شناسی حقوقی، زبان‌شناسی برند به دو زبان فارسی و انگلیسی است.