دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-170 (بهار و تابستان 1402) 
بررسی استعاره‌های فضایی یأس و امید در چهار رمان چهار دهه اخیر

10.22034/jls.2023.62845

سیده فاطمه حسینی؛ مریم ایرجی؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی


بررسی زمان و نمود در گویش بختیاری

10.22034/jls.2023.139330.1037

بهمن گرجیان؛ سید فواد ابراهیمی؛ شیدا اسکندری


شماره‌های پیشین نشریه

بهار و تابستان 1402
پائیز و زمستان 1401