مقایسه‌ی درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند کودکان دارای صرع وکودکان سالم (سه تا پنج سال) فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده زبانشناسی کتیبه ها و متون، تهران، ایران

چکیده

بیماری صرع اختلالی عصب شناختی محسوب می‌شود، بررسی‌های شناختی در این زمینه می‌تواند روشن‌گر چگونگی این اختلال باشد. با بررسی‌های شناختی می‌توان چگونگی آسیب مغزی و تأثیر این آسیب‌ها در کنش‌های رفتاری بیماران را تشخیص داد. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای بیست کودک سالم (3 تا 5 ساله) و بیست کودک دارای صرع (در همان سن) پرداخته است تا در این بررسی مقایسه‌ای، شناخت بهتری از این بیماری و دانش شناختی هر دو گروه در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند حاصل شود. روش پژوهش حاضر توصیفی-آزمایشی است و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی در متغیرها، صورت گرفته است. شیوۀ پژوهش حاضر برگرفته ازشیوه‌ی بیالکا- پیکال (2003) و شجاع رضوی (1395) است. یافته‌ها نشان داد که کودکان سالم در آزمون عبارات استعاری جاخالی بسیار خوب عمل کرده و با کسب امتیازات بالا و پاسخ‌های صحیح در تکمیل عبارات استعاری همکاری لازم را داشتند. در آزمون کارت‌های دوتایی نیز کودکان طبیعی با بالاترین امتیاز درک و کاربرد کامل عبارات استعاری بدن‌مند را در تمامی حواس کسب کرده اند. کودکان دارای صرع در پرکردن عبارات جاخالی با تفاوت اندکی از کودکان سالم به پرسش‌ها پاسخ گفتند. در مرحلۀ آزمون کارت‌های دوتایی کودکان دارای صرع بیشترین پاسخ صحیح را در حواس بویایی و چشایی داشته‌اند و کمترین پاسخ صحیح را در حواس بینایی و لامسه به دست آوردند. همچنین، نتایج نشان داد که بیماری صرع در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند کودکان تاثیر منفی داشته است. صرع می‌تواند دانش شناختی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
بهار و تابستان 1402 به یاد دکتر کورش صفوی (1335-1402)
شهریور 1402
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1402