بررسی نقش تغییر ارزش های نشانه-معناشناختی در حکایتی از گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

ارزش و نظام تبادل آن در کنار نظامهای گفتمانی از مباحث با اهمیت در نشانه‌معناشناسی به شمار می ‎روند. این مفاهیم در تعریف نوع روابط افراد و حل بحران های ارزشی در تحلیل‌های نشانه‌معناشناختی نقشی بسزا ایفا می‌کنند. این پژوهش حکایت اول از باب نخست گلستان را به عنوان موضوع بررسی برگزیده و به دنبال شناسایی الگوی نظام ارزشی، چگونگی تغییر ارزش ها و سپس آشکارسازی نقش تغییر ارزش ها در حل بحران های ارزشی موجود در حکایت است. مسئلۀ پژوهش پیش رو این است که آیا تغییر ارزش ها در گلستان به عنوان منبعی تأثیرگذار برای فارسی زبانان منجر به شکل گیری سبک تازه ای از زندگی میان آنان شده است یا خیر. یافته های پژوهش نشان‎گر آن است که سعدی در آفرینش این حکایت از ساز و کار دگرگونی ارزش ها بهره جسته است و درنهایت دگرگونی ارزش‌ها موجب تغییر معنا و نیز حل بحران موجود در حکایت شده اند. این پژوهش با بهره ‎گیری از رویکرد مطرح در نشانه معناشناسی مکتب پاریس، به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
بهار و تابستان 1402
شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 17 شهریور 1402