بررسی ریشه شناختی واژه های فارسی در زبان ایتالیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان‌شناسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

بررسی دامنه نفوذ و گسترش وام‌واژه‌های فارسی در زبان‌های مختلف و از آن جمله زبان‌های اروپایی با انتشار آثاری چند در دهه‌های اخیر همراه بوده که خود بیانگر اهمیت و البته جذابیت موضوع است. بررسی آثار موجود نشان می‌دهد که شناسایی و معرفی وام‌واژه‌های فارسی در زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی، آلبانیایی و اسپانیایی با پژوهش‌هایی داخلی و خارجی همراه بوده که خلأ چنین بررسی‌هایی درباره زبان ایتالیایی به عنوان یکی از زبان‌های مهم اروپایی کاملا مشهود است. در حالی‌که تعداد وام‌واژه‌های ایتالیایی در زبان فارسی انگشت‌شمار است، نتایج پژوهش حاضر مبین وجود حداقل پنجاه وام‌واژه فارسی در زبان ایتالیایی است که در این مقاله شماری از آنها در قالب بیست مدخل معرفی، به روش کتابخانه‌ای توصیف و تحلیل شده‌اند. علاوه بر معرفی واژه در زبان مبدا و مقصد بر پایه منابع و فرهنگ‌های معتبر، به سیر انتقال، زبان‌های واسط و دگرگونی‌های معنایی و آوایی آنها نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
بهار و تابستان 1402
شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 08 تیر 1402