نمایۀ مجموعه مقالات در بانک اطلاعات نشریات کشور، مگیران