اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابراهیم بدخشان

زبان‌شناسی پیکره‌ای دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

lit.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshanuok.ac.ir
0000-0002-6874-743X

h-index: 4  

مدیر مسئول

مسعود دهقان

زبان‌شناسی فرهنگی دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghanuok.ac.ir
09120781779
0000-0001-7925-7770

h-index: 5  

/https://research.uok.ac.ir/~mdehghan

مدیر داخلی

شادی محمدپور

زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموختۀ زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

sh.mohammadpouruok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی آهنگر

زبان‌شناسی همگانی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/abbasaliahangar/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ahangarenglish.usb.ac.ir
0000-0003-1288-1506

h-index: 8  

فردوس آقا‌گل‌زاده

تحلیل گفتمان و کاربرد‌شناسی زبان استاد زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.aghagolz.pdf
aghagolzmodares.ac.ir

فریده حق‌بین

زبان‌شناسی همگانی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا‌(س)

scholar.google.com/citations?user=7N9R-2IAAAAJ&hl=fa
fhaghbinalzahra.ac.ir
0000-0001-8538-4813

h-index: 5  

ناصر رشیدی

آموزش زبان انگلیسی استاد زبان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=DV3TnjwAAAAJ&hl=en
nrashidirose.shirazu.ac.ir

h-index: 13  

بلقیس روشن

زبان‌شناسی شناختی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

scholar.google.com/citations?user=Yl9xD3QAAAAJ&hl=en
b.rovshan2000gmail.com

h-index: 5  

جلال رحیمیان

زبان‌شناسی مقایسه‌ای استاد زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=DzcquVIAAAAJ&hl=en
jrahimianrose.shirazu.ac.ir

h-index: 5  

بهمن زندی

زبان‌شناسی اجتماعی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

scholar.google.com/citations?user=nQX0trAAAAAJ&hl=en
zandipnu.ac.ir
0000-0003-3125-7733

h-index: 11  

محمد علی‌اکبری

زبان‌شناسی کاربردی 'استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه ایلام

scholar.google.com/citations?user=yssBBrsAAAAJ&hl=en
maliakbarihotmail.com

h-index: 57  

ابراهیم بدخشان

زبان‌شناسی پیکره‌ای دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

lit.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshanuok.ac.ir
0000-0002-6874-743X

شهلا رقیب‌دوست

عصب‌شناسی زبان دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=f_IytisAAAAJ
neishabourhotmail.com
0000-0002-0596-0356

h-index: 7  

شهلا شریفی

زبان‌شناسی همگانی دانشیار زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

scholar.google.com/citations?user=2qC7KksAAAAJ&hl=en
sh-sharifium.ac.ir
0000-0001-8662-6335

h-index: 9  

عامر قیطوری

نشانه‌شناسی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی

scholar.google.com/citations?user=_yNP1i0AAAAJ&hl=en
gheiturygmail.com
0000-0001-7593-1414

h-index: 6  

بهروز محمودی بختیاری

رده‌شناسی گویش‌های ایرانی،ساختواژه، تحلیل گفتمان دانشیار گروه هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=Siad37UAAAAJ&hl=en
mbakhtiariut.ac.ir
0000-0002-5671-4040

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پونه شعبانی جدیدی

زبان‌شناسی فرهنگی و مطالعات ترجمه استاد دانشگاه شیکاگو

scholar.google.com/citations?user=l2L_D7YAAAAJ&hl=en
pshabanijadidiuchicago.edu

h-index: 5  

علیرضا کورنگی

رده‌شناسی زبان‌های ایرانی استاد دانشگاه آمریکایی بیروت

www.amazon.com/stores/Alireza-Korangy/author/B00IYE1YQ8?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true
korangygmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی درخشان

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گلستان

scholar.google.com/citations?user=eYrQwLEAAAAJ&hl=en
a.derakhshangu.ac.ir
0000-0002-6639-9339

h-index: 73  

کارشناس نشریه

شادی محمدپور

دانش‌آموخته زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا، تهران

shadi.mohammadpouruok.ac.ir
08733621485
0009-0003-3692-8433

صفحه آرا

شادی محمدپور

زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموختۀ زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

sh.mohammadpouruok.ac.ir