اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود دهقان

زبان‌شناسی فرهنگی دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghanuok.ac.ir
09120781779
0000-0001-7925-7770

h-index: 5  

/https://research.uok.ac.ir/~mdehghan

سردبیر

بلقیس روشن

زبان‌شناسی شناختی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

scholar.google.com/citations?user=Yl9xD3QAAAAJ&hl=en
bl_rovshanpnu.ac.ir

h-index: 5  

دبیر تخصصی

ابراهیم بدخشان

زبان‌شناسی پیکره‌ای دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

lit.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshanuok.ac.ir
0000-0002-6874-743X

h-index: 5  

جلیل فتحی

آمورش زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

scholar.google.com/citations?user=M4CnbqoAAAAJ&hl=en
jfathi13yahoo.com
0000-0003-1146-1024

h-index: 61  

مدیر داخلی

شادی محمدپور

زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموختۀ زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

sh.mohammadpouruok.ac.ir
0009-0003-3692-8433

اعضای هیات تحریریه

محمد دبیرمقدم

زبان‌شناسی نظری و نحو استاد زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

dabirmoghaddamatu.ac.ir
0000-0002-9514-9435

h-index: 11  

فردوس آقا‌گل‌زاده

تحلیل گفتمان و کاربرد‌شناسی زبان استاد زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.aghagolz.pdf
aghagolzmodares.ac.ir
0000-0003-0531-6090

h-index: 15  

بلقیس روشن

زبان‌شناسی شناختی استاد زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

scholar.google.com/citations?user=Yl9xD3QAAAAJ&hl=en
bl_rovshanpnu.ac.ir

h-index: 5  

جلال رحیمیان

زبان‌شناسی مقایسه‌ای استاد زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=DzcquVIAAAAJ&hl=en
jrahimianrose.shirazu.ac.ir

h-index: 5  

بهمن زندی

زبان‌شناسی اجتماعی استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

scholar.google.com/citations?user=nQX0trAAAAAJ&hl=en
zandipnu.ac.ir
0000-0003-3125-7733

h-index: 11  

ویدا شقاقی

ساختواژه استاد زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

scimet.atu.ac.ir/Vida_Shaghaghi
vshaghaghihotmail.com
0000-0003-4270-9977

h-index: 5  

حسن سودمند افشار

آمورش زبان انگلیسی استاد گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

scholar.google.co.uk/citations?user=bXUZ4YEAAAAJ&hl=en
soodmandbasu.ac.ir
09188111420
0000-0001-5195-4347

h-index: 35  

ناصر رشیدی

آموزش زبان انگلیسی استاد زبان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=DV3TnjwAAAAJ&hl=en
nrashidirose.shirazu.ac.ir

h-index: 13  

محمد علی‌اکبری

زبان‌شناسی کاربردی 'استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه ایلام

scholar.google.com/citations?user=yssBBrsAAAAJ&hl=en
maliakbarihotmail.com

h-index: 58  

حسین داوری

جامعه‌شناسی زبان دانشیار زبان‌شناسی، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

hdavari.hgmail.com
09124976878
0000-0001-9158-0132

h-index: 16  

ابراهیم بدخشان

زبان‌شناسی پیکره‌ای دانشیار زبان‌شناسی،دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

lit.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshanuok.ac.ir
0000-0002-6874-743X

h-index: 5  

یادگار کریمی

نحو کمینه‌گرایی دانشیار زبان‌شناسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

scholar.google.com/citations?user=5hykyS4AAAAJ&hl=en
y.karimiuok.ac.ir
0000-0001-5195-4347

h-index: 7  

رحمان ویسی حصار

نشانه‌شناسی و معنا‌شناسی دانشیار زبان‌شناسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

scholar.google.com/citations?user=I355UMsAAAAJ&hl=en
r.veisiuok.ac.ir
0000-0002-3570-8338

h-index: 4  

شهلا شریفی

زبان‌شناسی همگانی دانشیار زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

scholar.google.com/citations?user=2qC7KksAAAAJ&hl=en
sh-sharifium.ac.ir
0000-0001-8662-6335

h-index: 9  

عامر قیطوری

نشانه‌شناسی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی

scholar.google.com/citations?user=_yNP1i0AAAAJ&hl=en
gheiturygmail.com
0000-0001-7593-1414

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پونه شعبانی جدیدی

زبان‌شناسی فرهنگی و مطالعات ترجمه استاد دانشگاه شیکاگو

scholar.google.com/citations?user=l2L_D7YAAAAJ&hl=en
pshabanijadidiuchicago.edu

h-index: 5  

علیرضا کورنگی

رده‌شناسی زبان‌های ایرانی استاد دانشگاه آمریکایی بیروت

www.amazon.com/stores/Alireza-Korangy/author/B00IYE1YQ8?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true
korangygmail.com

حسام دهقانی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان گروه آموزشی مطالعات آسیایی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

asia.ubc.ca/profile/hessam-dehghani/
hessam.dehghaniubc.ca
0000-0002-6447-1536

کارشناس نشریه

شادی محمدپور

زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا، تهران

shadi.mohammadpouruok.ac.ir
08733621485
0009-0003-3692-8433

ویراستار ادبی نشریه

شادی محمدپور

زبان‌شناسی همگانی دانش‌آموختۀ زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

shadi.mohammadpouruok.ac.ir