رمزگردانی در کلاس های زبان انگلیسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از مطالعه­ حاضر بررسی کارکرد مثبت رمزگردانی به زبان اول (فارسی) در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد. این مطالعه‌ موردی بر آشکارسازی نگرش معلمان و زبان آموزان نسبت به الگوها، کارکردها و عوامل رمزگردانی به زبان اول در کلاس‌های زبان انگلیسی در کشور ایران تأکید دارد. روش تحقیق مطالعه‌ حاضر از نوع کمّی است و هدف از آن تجزیه و تحلیل رمزگردانی به زبان فارسی به وسیله‌ی پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که رمزگردانی به زبان اول راهبرد غالب و شایعی میان بیشتر معلمان زبان انگلیسی در موسسه‌های زبان ایران است. همچنین نتایج نشان داده است که رمزگردانی  به موقع به زبان اول نقش مثبتی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها